Biogas till bussar och bilar – förnyelsebart och miljövänligt drivmedel

Matavfall är en fantastisk resurs som kan omvandlas till en förnyelsebar energikälla - biogas. Biogasen minskar vår negativa klimatpåverkan genom att den ersätter bensin och diesel och kan produceras lokalt i ett kretslopp. Med biogas istället för diesel i våra fordon blir det mindre buller och utsläpp och fler gröna jobb i regionen. 

Tack vare ditt matavfall kan vi skapa ett kretslopp av energi och växtnäring på våra lokala biogasanläggningar.

Från avfall till energikälla för bränsle, el och värme

Biogas produceras genom att man bryter ner organiska restprodukter, som ditt matavfall, i en syrefri miljö. Matavfallet genomgår en rötningsprocess i cirka 30–60 dagar. Då bildas energirik metangas som renas och på det viset blir biogas! Biogasen kan användas som ett alternativ till fossila bränslen: som drivmedel i fordon, eller i el- och värmeproduktion. Den fungerar dessutom utmärkt som energikälla i industrin, och flera företag har det senaste året bytt ut gasol och naturgas mot biogas i sina processer.

Biogasproduktion leder på så sätt till minskade utsläpp av växthusgaser och omvandlar ett avfall till en energikälla. Biogasen ger inga extra utsläpp av koldioxid till atmosfären eftersom den tillverkas av förnyelsebara råvaror.

Biogasens fördelar som bränsle

Biogasdrivna fordon innebär stora fördelar för vår miljö eftersom de släpper ut färre hälsoskadliga partiklar och ger oss en bättre utomhusluft än med bensin-och dieseldrivna fordon.

Avgaserna från ett gasfordon luktar mindre. Utsläppen av miljöskadliga gaser, som kolmonoxid, kolväten och kväveoxider, är lägre än vid bensin- och dieseldrift.

Biogas består av metan. Metanmolekyler är lättare än luft vilket gör att gasen stiger uppåt vid ett utsläpp. Biogas kräver dessutom en högre temperatur för att antändas än bensin och diesel – därför minskar risken för brand och explosioner i samband med trafikolyckor när man använder biogas som drivmedel.

Visste du att?

Om 70 % av allt matavfall från hushåll samlas in och rötas skulle den producerade biogasen kunna ersätta 73 miljoner liter bensin. Det räcker till årsförbrukningen av drivmedel för 85 000 bilar.

År 2016 fanns det 279 biogasproducerande anläggningar i Sverige. Tillsammans producerade de 2 TWh (terrawattimmar) biogas, vilket motsvarar 220 miljoner liter bensin.

Det tar 100 000 år att tillverka olja, men bara 30–60 dagar att tillverka biogas.

Sopbilar och bussar på biogas

För att köra en vanlig buss under ett år behövs matavfall från cirka 3 000 personer. Det är alltså möjligt för kollektivtrafiken att bli lokalt självförsörjande på bränsle om du sorterar ditt avfall som ändå ska slängas! 

  • En buss som har 55 passagerare kan köra 100 mil på det matavfall som passagerarna producerar på ett år.
  • Matavfallet från 3 000 personer räcker för att köra en stadsbuss i ett år.
  • Matavfallet från 1 200 personer räcker för att köra en sopbil under ett år.
  • Den totala mängden matavfall från hushållen i Stockholms län skulle kunna producera biogas som räcker till att köra ca 700 bussar eller 1 800 sopbilar under ett helt år.

 

Med biogas i våra bilar, bussar och lastbilar kan vi skapa ett mer miljövänligt och hållbart samhälle genom att:

  • Bidra till minskade utsläpp av hälsoskadliga partiklar
  • Minska användningen av olja och fossila bränslen
  • Bidra till att fler gröna arbeten skapas lokalt
  • Skapa en cirkulär ekonomi genom att återvinna matavfallet

Visste du att?

Du kan köra nästan 1 mil med en personbil på bränslet från 5 kg matavfall.

En bil som kör på biogas släpper ut 2 600 kg mindre växthusgaser per år jämfört med en bensindriven bil.

Med fossil naturgas i tanken minskar utsläppen av koldioxid med 23 procent per energienhet, men med biogas minskas utsläppen med hela 93 procent.

Biogasen och vårt samhälle

Biogasen är unik jämfört med andra biodrivmedel eftersom cirka 90 % av den tillverkas i Sverige, av svenska råvaror. Andra biodrivmedel kommer knappt upp till 20 procent svenska råvaror.

Biogas skapar inte bara lokala, gröna jobb – den gynnar också svensk teknikexport och minskar Sveriges behov av att importera andra bränslen.

Ditt bananskal och dina gamla ostkanter bidrar till tekniska framsteg, nya jobb och forskning i Sverige, helt enkelt!

Biogas hjälper till att uppfylla flera nationella miljömål

Klimatneutralt – inga nettoutsläpp av koldioxid.

Frisk luft – biogas minskar utsläppen av kväveoxider (NOx) och skadliga partiklar, och bidrar därmed till att uppfylla miljökvalitetsnormer för utomhusluft.

Ingen övergödning – biogasen bidrar till cirkulation av näringsämnen, rötning av gödsel minskar näringsläckaget och nedfallet av kväveföreningar från transporternas utsläpp minskar.

Hållbar biologisk avfallshantering som knyter samman stad och land.

Utsläpp av försurande ämnen i vår natur och vattendrag minskar då biogas ersätter bensin eller diesel.

Om vi gör biogas av matavfallet istället för att bara bränna upp det hanterar vi vårt matavfall mycket smartare. Vi får en högre energiutvinning och ett drivmedel som är snällt mot jorden!

År 2020 ska 50 % av matavfallet tas omhand. Efter det blir det obligatoriskt. Hjälper du till?